bwschool
Breaking News
Home / Tag Archives: นางสาวกุสุมา ดาวประสงค์

Tag Archives: นางสาวกุสุมา ดาวประสงค์

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่นโรงเรียนบัวงามวิทยา

ชื่อเรื่อง         รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการ …

Read More »

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

ชื่อเรื่อง         การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน …

Read More »

การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

บทคัดย่อ : การวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเร …

Read More »

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม

บทคัดย่อ : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารกา …

Read More »