Home /

ข่าวทั่วไป

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

ข่าวทั่วไป 1 week ago โรงเรียนบัวงามิวทยา ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ... See more View on facebook ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ข่าวทั่วไป 1 week ago โรงเรียนบัวงามิวทยา ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ... See more View on facebook ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประ ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

ข่าวทั่วไป 1 week ago โรงเรียนบัวงามิวทยา ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ... See more View on facebook ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประ ...
อ่านเพิ่มเติม

มองเงินสบทบให้ครูชาวต่างชาติกรณีบ้านเกิดอัคคีภัย

ข่าวทั่วไป 1 week ago โรงเรียนบัวงามิวทยา ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ... See more View on facebook ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประ ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบรางวัลห้องเรียนความสะอาด

ข่าวทั่วไป 1 week ago โรงเรียนบัวงามิวทยา ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ... See more View on facebook ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประ ...
อ่านเพิ่มเติม

1 week ago

โรงเรียนบัวงามิวทยา ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค ... See more

css iframe position

เผยแพร่ผลงาน