Home / ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบัวงามวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองสนม บ้านเลขที่ 213 หมู่ที่ 13 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2528 โดยนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการลงนามในประกาศจัดตั้ง เนื่องจากสภาตำบลบัวงามได้เล็งเห็นความสำคัญของบุตรหลานที่จบชั้นประถมศึกษาแล้วไม่มีโอกาสศึกษาต่อ เนื่องจากอยู่ไกลอำเภอ การคมนาคมไม่สะดวก คณะกรรมการสภาตำบลได้ปรึกษาผ่านนายเสรีศรี สำอางค์ ซึ่งเป็นศึกษาธิการอำเภอในขณะนั้น จึงได้ตกลงหาที่ดินจัดตั้งนายโสม เมคัน บริจาคที่นา จำนวน 17 ไร่เศษ และนายด่อน เมคันบริจาคที่นา จำนวน 17 ไร่เศษซึ่งเป็นราษฎรบ้านหนองสนม รวมที่ดินเป็น จำนวน 35 ไร่ 2 งาน ติดถนนสายเดชอุดม-บุญฑริก ห่างจากสภาตำบลบัวงาม 5 กิโลเมตร และราษฏรบ้านหนองสนมที่มีที่ดินติดต่อกัน คือนายสิน ศรีกุล อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองสนม และนายเรืองศักดิ์ พรประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนมได้ร่วมบริจาคที่ดินเพิ่มเติม ด้านข้างฝั่งตะวันออก ด้านข้างเพิ่ม4 เมตร เพื่อให้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม และนางจิตพร ทองมา บริจาคเงินจำนวน 2 แสนบาท ในการจัดสร้างสนามกีฬามาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเมื่อรวมแล้วมีพื้นที่ทั้งหมด 36 ไร่ ราคาประมาณการในขณะนั้น 200,000 บาท
          ในปี 2550 โรงเรียนบัวงามวิทยา ได้โอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งนายเสถียร บุราชรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวงามวิทยา จนถึง 30 กันยาน 2560 ปัจจุบัน นางสาวกุสุมา ดาวประสงค์ เป็นผู้อำนวยการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง ปัจจุบัน

อักษรย่อของโรงเรียน
บ.ว.

ปรัชญาของโรงเรียน
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่พัฒนา

คติธรรมของโรงเรียน
สุวิชชา จรณสัมปันโน โส เสฏโฐ มนุสเสส
( ผู้รู้ดีและปฏิบัติดี เป็นผู้เจริญ )

สีประจำโรงเรียน
ชมพูแดง หมายถึง ผู้มีจิตใจเข้มแข็ง กริยาอ่อมน้อมถ่อมตน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ดาวน์โหลด มาใหม่

Icon

โปรแกรม Zoom หน้าจอ 296.13 KB 8 downloads

โปรแกรมซูมหน้า ใช้ในการแสดงให้ข้อความหรือรูปภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ...
Icon

ฟอนต์ THSarabunNew 405.55 KB 4 downloads

แบบอักษร THSarabunNew (18 downloads) ...
Icon

SSH Secure Shell 5.26 MB 2 downloads

SSH (Secure Shell) คือ Network Protocal ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยช่องทางที่ปลอยภัย...