Breaking News
Home / ผลงานทางวิชาการ / การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารเสพติด และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมตามแนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้(Constructivism)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารเสพติด และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมตามแนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้(Constructivism)

บทคัดย่อ :
พรรณนภา หาญบ าราช.(2560).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารเสพติด และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมตามแนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้(Constructivism)
การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารเสพติด และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้(Constructivism) กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน เทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 30 คน การศึกษาในครั้งนี้เป็นแบบไม่เข้าขั้นทดลอง (Pre-experimental Design) เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาคือ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม แนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้ จ านวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม) และค่าเฉลี่ย ( X )

ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมดมีผลคะแนนสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 33.87 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.49 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.52 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39

About vorapong

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *