bwschool
Breaking News
Home / ผลงานทางวิชาการ / การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง         การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย        นางธิติยา หมั่นนิยม

หน่วยงาน   โรงเรียนบัวงามวิทยา

สังกัด        องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปีที่พิมพ์     2563

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2            ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบัวงามวิทยา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 37 คน จาก 4 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์     เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมเป็น 12 ชั่วโมง ได้ค่าความเหมาะสม 4.86 ถึง 4.95 2) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ค่าความเหมาะสม 4.88 ถึง 5.00 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย 0.37 ถึง 0.63 ค่าอำนาจจำแนก 0.36 ถึง 1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก 0.74 ถึง 0.74 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (dependent Samples)

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 83.70/82.97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
  2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61)
    data1.pdf (0 downloads)

About vorapong

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *