Breaking News
Home / ผลงานทางวิชาการ / การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์

บทคัดย่อ
เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนสืบเสาะหาความรู้ (5E)
เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน นายดนุพล มนัส
ปีการศึกษา 2560
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร
และคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโลยี
การสื่อสารและคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)
เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2 โรงเรียนเหล่างามพิทยา
คม สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่เรียนในภาคเรียนที่2
ปีการศึกษา 2560จำนวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่
ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง
เทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่1จำนวน 8 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (r)อยู่ระหว่าง
0.46 – 0.86 และค่าความยากง่าย (p)อยู่ระหว่าง 0.38 – 0.74ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.89และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ ค่าอำนาจจำแนก(r) อยู่ระหว่าง 0.43 – 0.94 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบ ค่า t (t-test Dependent) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ผลการศึกษา พบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร
และคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานสร้าง
ขึ้น มีประสิทธิภาพ 84.79/87.67สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 2
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)
เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.6959 หมายถึง นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.59 เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 3
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (
X = 4.62, S.D. = 0.68) เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 4
กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง
ซึ่งไม่อาจนำมากล่าวได้ทั้งหมด ผู้รายงานขอกราบขอบพระคุณ นายกรศิริ มิ่งไชย นางธภัสธร มิ่งไชย
นางสาวประคองศรี ภาเรือง นางสาวสกาวรัตน์ คำยอด และนายสุริศักดิ์ สุภารัตน์ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำเครื่องมือในการทดลอง และการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้
นางสาวนภัสกมล เพชรพร้อมนาค ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล และ
นายศราวุธ วะสุขันธ์ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ช่วยเหลือด้านการพิมพ์ พิสูจน์อักษร และ
การจัดรูปเล่มให้มีความสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่มีส่วนช่วยทำให้การศึกษาค้นคว้า จัดทำ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโลยีการ
สื่อสารและคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครูอาจารย์ที่ได้ให้ทุนความรู้จนทำให้รายงาน
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร
และคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้
ประสบความสำเร็จด้วยดี
นายดนุพล มนัส
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล บทคัดย่อคอมฯ.pdf (12 downloads)

About vorapong

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *