Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

ขอชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมประชุมประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น ซึ่งประธานในการประชุมคือ นางอรนุช จินตเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี)

ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา “ฮีตศรัทธาราชธานีแห่งเทียน”

26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบัวงามวิทยา ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ชุมชนบ้านหนองสนมและหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา “ฮีตศรัทธาราชธานีแห่งเทียน” นำขบวนต้นเทียนทอดถวาย ณ วัดบ้านหนองสนม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี