Home / ผลงานทางวิชาการ (page 2)

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาชุดการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ : การพัฒนาชุดการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่องฟิสิ …

Read More »

ชุดการสอนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ : ชุดการสอนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์น …

Read More »

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม

บทคัดย่อ : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารกา …

Read More »

ชุดกิจกรรมที่บูรณาการกระบวนการสเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ

บทคัดย่อ : ชุดกิจกรรมที่บูรณาการกระบวนการสเต็มศึกษ …

Read More »