bwschool
Breaking News
Home / ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง         การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแส …

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์

บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามก …

Read More »

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่นโรงเรียนบัวงามวิทยา

ชื่อเรื่อง         รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการ …

Read More »

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

ชื่อเรื่อง         การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน …

Read More »

การพัฒนาชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต เรื่อง ทักษะชีวิตและสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต เรื่อง …

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริม

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหล …

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้บทเรียน ออนไลน์ เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ : พรรณนภา หาญบ าราช. (2560). การพัฒนารูปแ …

Read More »