Breaking News
Home / ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต เรื่อง ทักษะชีวิตและสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต เรื่อง …

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริม

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหล …

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้บทเรียน ออนไลน์ เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ : พรรณนภา หาญบ าราช. (2560). การพัฒนารูปแ …

Read More »

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารเสพติด และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมตามแนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้(Constructivism)

บทคัดย่อ : พรรณนภา หาญบ าราช.(2560).การศึกษาผลสัมฤ …

Read More »

การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

บทคัดย่อ : การวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเร …

Read More »